اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تحقیق بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجربه بالندگی نیروی انسانی درسازمان میگردد. توانمندسازی یک حرکت دایمی است واهمیت آن همواره روبه افزایش است چراکه اساس توسعه درکسب وکارهای امروز-همگام بودن باتغییرات اجتماعی-دستاوردهای تکنولوژی وتقاضاهای محیط رقابتی

دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی

  • بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک
  • میزان توانمندی کارکنان گمرک
  • توانمندی کارکنان گمرک
  • تحقیق بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک
  • تحقیق میزان توانمندی کارکنان گمرک
  • تحقیق توانمندی کارکنان گمرک
  • مقاله میزان توانمندی کارکنان گمرک
  • مقاله توانمندی کارکنان گمرک

دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک،

در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 پیشینه تحقیق

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

1-8 نوع وروش تحقیق

1-9 قلمرو مکانی تحقیق

1-10 قلمرو زمانی تحقیق

1-11 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

1-12 ابزارهای گردآوری داده ها

1-13 محدودیت ها و موانع تحقیق

1-14واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق

1-15 منابع مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 تعاریف و مفاهیم توانمندسازی

3-2 دلایل توانمندسازی

2-4 مزایای توانمندسازی

2-5 فرهنگ سازمانی و توانمندسازی

2-6 دیدگاه های مختلف توانمندسازی

2-6-1 دیدگاه عقلانی

2-6-2 دیدگاه انگیزشی

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی

3-6-4 دیدگاه سیستمی

2-7 مدل های توانمند سازی

2-7-1 مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمندسازی تاکید دارند

2-7-2 مدل های اقتضایی

2-8 ابعاد توانمندسازی

2-8-1 خود اثربخشی

2-8-2 خود سازمانی

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه

2-8-4 معنی دار بودن

2-8-5 اعتماد

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی

2-9-1 احساس شایستگی

2-9-2 احساس داشتن حق انتخاب

2-9-3 احساس مؤثربودن

2-9-4 احساس معنی دار بودن

2-9-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران

2-10 ویژگی های سازمان توانمند

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد

2-11-1 ویژگی های شخصیتی و فردی

2-11-2 ویژگی های گروه کاری

2-11-3 ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد کار

2-12 فرایند توانمندسازی

2-13 روش های توانمند سازی

2-14 تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان

2-14-1 تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار

2-14-2 تغییر در مسوولیتها

2-14-3 تغییر در یادگیری

2-15 پیامدهای توانمندسازی

2-16 نقش تفویض اختیار و واگذاری وظایف و مسوولیت ها در توانمندسازی

2-17 نقش شفاف کردن اهداف در توانمندسازی

2-18 نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمندسازی

2-19 گروه و توانمندسازی

2-20 سبک رهبری متناسب با توانمندسازی

2-21 نظارت بر توانمندسازی

2-22 فرهنگ توانمندسازی

2-23 توانمندسازی افراد و مدیران

2-24 توانمندسازی و رضایت شغلی

2-25 توانمندسازی و فشار عصبی

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات

3-4 مقیاس سنجش نگرش ها

3-5 پایایی

3-6 روایی

– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی

3-7 جامعه و نمونه آماری

– جامعه آماری

– حجم نمونه آماری

3-8 روش نمونه گیری

3-9 تکنیک های آماری مورد استفاده در تحقیق

3-10 مدل تحلیلی تحقیق

– روش فرضی استقرایی

– روش قیاسی

3-12 منابع استفاده شده در فصل سوم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه

4-2 توصیف داده ها

4-3 استنباط آماری پیرامون فرضیه ها

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده.

4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی

4-4-2- آلفای کرونباخ

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 نتایج

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیات

5-2-2 نتایج جانبی

5-3- پیشنهادات

پیوست ها

الف- آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه

ب- پرسشنامه

منابع و ماخذ

مقدمه تحقیق:

توانمندسازی، مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته و افراد مختلف متناسب با ویژگی های خودازآن استنباطی دارند. توانمندسازی را به قادر ساختن افراد برای انجام کار، تعریف می کنند. این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن- تحولات در فن آوری های ارتباطی و داده پردازی- در اولویت قرار گرفتن حقوق بشر و افزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است. لذا همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حرکت سازمان ها به سوی تخت شدن و حذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت افراد و لزوم تفویض اختیار به آنها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمان ها باید به کارکنانشان انگیزه بدهند و آموزش دهند- زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع می رسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمانها محسوب می شوند. باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند. یکی از مهم ترین مسایلی که امروزه سازمان ها بایستی به آن توجه داشته باشند، بهسازی نیروی انسانی است و هدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندی ها- مهارت ها و انگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری بیشتری حاصل شود. از آن جایی که مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی و بین المللی یکی از مهمترین عناصر توسعه تلقی می گردد و توانمندی نیروی انسانی یکی از راه های رسیدن به توسعه محسوب می شود، بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی، در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی توانمندی کارکنان وا بعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه، گامی درجهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.