اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تحقیق تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد

دانلود تحقیق در مورد تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد، در قالب doc و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، OCBS و کیفیت خدمات، مبانی نظری تحقیق

دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی

  • رفتار شهروندی
  • رفتار شهروندی سازمانی
  • رفتار شهروندی سازمانی چیست
  • رفتار شهروندی سازمانی pdf
  • مقاله رفتار شهروندی
  • مقاله رفتار شهروندی سازمانی
  • پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی
  • مقاله رفتار شهروندی سازمانی با ترجمه
  • تحقیق رفتار شهروندی

دانلود تحقیق در مورد تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد،

در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

OCBS و کیفیت خدمات

مبانی نظری تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

قلمرو موضوعی

کیفیت خدمات

تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط رفتار شهروندی سازمان با ادراک مشتری از کیفیت خدمات

خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص رفتار شهروندی و کیفیت خدمات

تجزیه و تحلیل یافته ها

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

نتیجه گیری

بر مبنای نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق

پیشنهادها برای تحقیقات آتی

پیوست1: پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی

پیوست2: پرسش نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

منابع

چکیده تحقیق:

با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانک داری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آن ها و این که در این تحقیق، رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات مدنظر می باشد که با توجه به ابعاد آن از 9 فرضیه جهت دقت در کار که مبین این است که آیا بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد و اهداف این تحقیق، بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد و بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و ارائه راه کارهایی به بانک پاسارگاد جهت افزایش رفتارهای شهروندی در جهت بهبود کیفیت خدمات می باشد و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسش نامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی که با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام می شود و برای پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرومباخ و میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سؤالات تحقیق از مدل تحریری و بررسی فرضیات از معادلات ساختاری استفاده شده است.

این تحقیق نشان می دهد که رضایت مندی شغلی کارکنان و اعتماد مدیر به نحو قابل ملاحظه ای با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بوده و فعالیت بیشتر OCB رابطه مستقیم و مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.