اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تحقیق بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

دانلود تحقیق در مورد بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان، در قالب doc و در 54 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده به فارسی، مقدمه، بیان مسأله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه ها، فرضیه اصلی، فرضیه های فرعی، سؤالات تحقیق …

دسته بندی: مدیریت » مدیریت منابع انسانی

  • تحقیق حقوق کارکنان
  • مقاله حقوق کارکنان
  • تحقیق حقوق و دستمزد
  • تحقیق درباره حقوق و دستمزد
  • تعهد کارکنان
  • تعهد کارکنان در سازمان
  • تعهد کارکنان به سازمان
  • تعهد سازمانی کارکنان
  • تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان
  • تاثیر میزان حقوق بر تعهد کارکنان

دانلود تحقیق در مورد بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان،

در قالب doc و در 54 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده به فارسی

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت انجام تحقیق

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

سؤالات تحقیق

اهداف

هدف اصلی

اهداف فرعی

اهداف کاربردی

مدل نظری تحقیق

روش تحقیق

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

جامعه آماری و روش نمونه گیری

ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (پایایی و روایی)

یافته های پژوهش

جنسیت

وضعیت تأهل

سابقه خدمت

سطح تحصیلات

وضعیت استخدامی

وضعیت سنی

یافته های استنباطی پژوهش

فرضیه اصلی

مرور فرضیات تحقیق

نتایج حاصل از فرضیات

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

بخشی از ابتدای تحقیق:

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ ای کرمان است. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها، از دو پرسش نامه تعهد سازمانی و در سازمان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون رگرسیون آزمون فریدمن) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کرمان بود که جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم به تعداد (196) نفر، از فرمول کوکران استفاده گردید.

نتایج پژوهش حاکی از پذیرش فرضیه ­های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) است. اما در پاسخ به سؤالات پژوهش، تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سابقه خدمت متفاوت مشاهده شد. تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سطح تحصیلات، گروه سنی و وضعیت استخدامی، جنسیت متفاوت مشاهده نشد …