اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافسد با رفتار شهروندی سازمانی

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 358 کیلوبایت

دانلود مقاله ای در مورد : بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافسد با رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9» )، شامل 9 صفحه در قالب PDF آماده دانلود می باشد . برای دانلود و مشاهده فهرست و چکیده روی دریافت فایل کلیک کنید .

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • ابعاد فرهنگی هافستد
  • رفتار شهروندی سازمانی (OCB)
  • تعهد سازمانی

فهرست:

چکیده

مقدمه

پیشینه پژوهش

فرضیات پژوهش

مدل مفهومی

روش شناسی تحقیق

تحلیل داده ها

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

قدردانی

منابع

چکیده

امروزه رفتارهای مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی ( OCB ) مورد توجه قرار گرفته است، در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و … ، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسائی شده اند که در مقاله حاضر به بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز ) منطقه 9 ( پرداخته شده است، لازم بذکر است که در این مقاله تعهد سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد . از میان جامعه آماری 486 موردی کارکنان شرکت مذکور، تعداد 214 مورد بعنوان نمونه آماری انتخاب و سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد پودساکف ) رفتار شهروندی سازمانی ( ، مادوی ) تعهد سازمانی ( و یاراحمدی ) ابعاد فرهنگی هافستد ( به آزمون فرضیات پنجگانه تحقیق توسط آزمون تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته شده است و روابط بین متغیرها در مدل مفهومی تحقیق توسط مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد آزمون قرار گرفته که نتایج آن نشان داد که مدل از برازش مناسبی در دنیای واقعی برخوردار بوده و بین تمامی ابعاد فرهنگی هافستد با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد . در پایان مقاله نیز در قالب جمع بندی، بحث، نتیجه گیری، پیشنهاداتی چند در رابطه با کاربردهای نتایج مذکور در دنیای واقعی و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.