اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

شناسایی و رتبه بندی عوامل توانمندسازی در اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 121

حجم فایل: 279 کیلوبایت

دانلود مقاله ای در مورد : شناسایی و رتبه بندی عوامل توانمندسازی در اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ، شامل 12 صفحه در قالب PDF آماده دانلود می باشد . برای دانلود و مشاهده فهرست و چکیده روی دریافت فایل کلیک کنید .

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • توانمندسازی کارکنان
  • ابعاد ساختاری
  • ابعاد رفتاری
  • عملکرد سازمان
  • آزمون همبستگی اسپیرمن
  • آزمون تحلیل واریانس فریدمن

فهرست :

چکیده

مقدمه

جامعه آماری و روش نمونه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

چکیده

توانمند سازی کارکنان یکی از ابزار های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است .

جامعه آماری این پژوهش در زمینه توانمندسازی ، کلیه کارکنان ستادی رسمی با مدرک تحصیلی دیپلم به بالای اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان که شامل 251 نفر هستند می باشد که بر اساس جدول مورگان 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب و نسبت به توزیع پرسشنامه اقدام گردید .

روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه بوده است . روش تحلیل داده ها بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تحلیل واریانس فریدمن بوده که به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمان ارتباط معنادار وجود دارد و همچنین براساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن به ترتیب از کم به زیاد ، 1- نظام پاداش 2- عزم شخصی3- دسترسی به اطلاعات 4- احساس شایستگی رتبه بندی گردید .