اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تحقیق بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی، در قالب word و در 210 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل اول: 1-1. مقدمه، 1-2. عنوان تحقیق، 1-3. بیان مسأله، 1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق …

دسته بندی: مدیریت » سایر گرایش های مدیریت

 • هوش اخلاقی
 • هوش هیجانی
 • هوش عاطفی
 • پرسشنامه هوش اخلاقی
 • تاثیر هوش کارکنان بر تعهد سازمانی
 • هوش اخلاقی چیست
 • هوش اخلاقی در سازمان
 • هوش اخلاقی pdf
 • هوش هیجانی چیست
 • هوش هیجانی pdf
 • هوش عاطفی چیست
 • تعهد سازمانی کارکنان
 • تعهد سازمانی pdf

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی،

در قالب word و در 210 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول:

1-1. مقدمه

1-2. عنوان تحقیق

1-3. بیان مسأله

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق

1-5. اهداف تحقیق

1-5-1. هدف اصلی

1-5-2. اهداف فرعی

1-6. قلمرو تحقیق

1-6-1. قلمرو موضوعی

1-6-2. قلمرو مکانی

1-6-3. قلمرو زمانی

1-7. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-7-1. تعریف نظری (مفهومی) متغیرها

1-7-2. تعریف عملیاتی متغیرها

1-8. خلاصه فصل اول

فصل دوم:

2-1. مقدمه

2-2. قسمت اول هوش عاطفی

2-2-1. پیشینه هوش عاطفی (هیجانی)

2-2-2. هوش چیست ؟

2-2-3. هیجان چیست ؟

2-2-4. تعاریف هوش عاطفی

2-2-5. مفهوم هوش عاطفی

2-2-6. تفاوت EQ و IQ

2-2-7. الگوهای هوش عاطفی

2-2-7-1. الگوی سالووی- مایر

2-2-7-2. الگوی گلمن

2-2-7-3. الگوی بار- آن

2-2-7-4. الگوی دولویکس و هیکس

2-2-8. کاربرد هوش عاطفی

2-2-9. نقش هوش عاطفی در محیط کار

2-2-10. کاربردهای هوش عاطفی در محیط کار

2-2-11. مزایای هوش عاطفی بالا در محیط کار

2-2-12. هوش عاطفی و جو (فضای) سازمانی

2-2-13. هوش عاطفی، رهبری، فضا و عملکرد سازمانی

2-2-14. آموزش و تقویت هوش عاطفی

2-2-15. تحقیقات انجام شده در زمینه هوش عاطفی (هیجانی)

2-2-15-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-2-15-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

2-3. قسمت دوم: هوش اخلاقی

2-3-1. مفهوم هوش اخلاقی

2-3-2. فواید هوش اخلاقی

2-3-3. رشد یا پرورش هوش اخلاقی

2-3-4. مدل های هوش اخلاقی

2-3-4-1. مدل بوربا

2-3-4-2. مولفه های هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی

2-3-4-3. مولفه های هوش اخلاقی از دیدگاه لنیک و کیل

2-3-4-4. مولفه های هوش اخلاقی لنیک و کیل از دیدگاه اسلام

2-3-5-5. مدل اسبورن

2-3-6. تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان

2-3-7. تحقیقات انجام شده در زمینه هوش اخلاقی

2-3-7-1. تحقیقات انجام شده در داخل ایران

2-3-7-2. تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

2-4. قسمت سوم: تعهد سازمانی

2-4-1. تعهد شغلی

2-4-2. تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی

2-4-3. مدل های تعهد سازمانی

2-4-3-1. مدل استیرز

2-4-3-2. مدل اریلی و چتمن

2-4-3-3. مدل آرجریس

2-4-3-4. مدل ماتیو و زاجاک

2-4-3-5. مدل پنلی و کولد

2-4-3-6. مدل بکر

2-4-3-7. مدل سه بخشی آلن و می یر

2-4-4. دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی

2-4-5. فرهنگ تعهد

2-4-6. پیش شرط های تعهد سازمانی

2-4-7. فرآیند ایجاد تعهد سازمانی

2-4-8. عوامل موثر بر تعهد سازمانی

2-4-9. تحقیقات انجام شده در زمینه تعهد سازمانی

2-4-9-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-4-9-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

2-5. تحلیلی بر تحقیقات گذشته

2-6. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته

2-6-1. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر مستقل (هوش عاطفی)

2-6-2. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر مستقل (هوش اخلاقی)

2-6-3. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر وابسته (تعهدسازمانی)..

2-7. چارچوب نظری تحقیق

2-8. مدل مفهومی تحقیق

2-9. فرضیه های تحقیق

2-9-1. فرضیه های اصلی

2-9-2. فرضیه های فرعی

2-10. خلاصه فصل دوم

فصل سوم:

3-1. مقدمه

3-2. روش و طرح تحقیق

3-3. فرآیند تحقیق

3-4. جامعه آماری

3-5. روش نمونه گیری

3-6. ابزارهای گردآوری داده ها

3-7. بررسی روایی و پایایی ابزارهای تحقیق

3-7-1. روایی پرسش نامه

3-7-2. پایایی پرسش نامه

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های آماری

3-9. خلاصه فصل سوم

فصل چهارم:

4-1. مقدمه

4-2. توصیف داده ها

4-2-1. توصیف شاخص های دموگرافیک کارکنان

4-2-1-1. توزیع فراوانی کارکنان مورد بررسی بر اساس جنسیت

4-2-1-2. توزیع فراوانی کارکنان مورد بررسی بر اساس سن

4-2-1-3. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس تحصیلات

4-2-1-4. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت

4-2-1-5. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس وضعیت تاهل

4-2-1-6. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس نوع استخدام

4-3. توصیف کمی متغیرهای تحقیق

4-4. بررسی فرض نرمال

4-5. تحلیل استنباطی داده ها

1-5-4. فرضیه اصلی

2-5-4. فرضیه اصلی2

3-5-4. فرضیه فرعی 1

4-5-4. فرضیه فرعی 2

5-5-4. فرضیه فرعی 3

6-5-4. فرضیه فرعی 4

7-5-4. فرضیه فرعی 5

8-5-4. فرضیه فرعی 6

9-5-4. فرضیه فرعی 7

10-5-4. فرضیه فرعی 8

11-5-4. تجزیه و تحلیل میزان تاثیر هر یک از ابعاد هوش عاطفی و هوش اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان

4-6. خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم:

5-1. مقدمه

5-2. نتیجه گیری تحقیق

5-3. بحث و بررسی

5-4. محدودیت های تحقیق

5-5. پیشنهادات تحقیق

5-5-1. پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق

5-5-2. پیشنهادات موضوعی برای محققان آینده

5-6. خلاصه فصل پنجم

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع لاتین

چکیده تحقیق:

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر سیرجان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان اداری دانشگاه های مزبور که تعداد آن ها در سال 1393 به 138 نفر بالغ گردیده است و همگی آنها به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی (به انضمام مولفه های آنان) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در خاتمه، به منظور بهبود هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان و ارتقای تعهد سازمانی آنان، پیشنهاد های سازنده ای به مسئولین مربوطه ارائه گردیده است.