اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی عوامل موثر انگیزشی در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان اصفهان

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 254 کیلوبایت

دانلود مقاله ای در مورد بررسی عوامل موثر انگیزشی در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان اصفهان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) ، شامل 14 صفحه در قالب PDF آماده دانلود می باشد . برای دانلود و مشاهده فهرست و چکیده روی دریافت فایل کلیک کنید .

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • بررسی عوامل موثر انگیزشی در پیاده سازی مدیریت دانش
  • مدیریت دانش در گاز استان اصفهان
  • تحقیق مدیریت دانش
  • مدیریت دانش
  • پیاده سازی مدیریت دانش
  • تحقیق پیاده سازی مدیریت دانش
  • نمونه پروژه مدیریت دانش
  • پروژه مدیریت دانش
  • عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دان

دانلود مقاله با موضوع بررسی عوامل موثر انگیزشی در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان اصفهان،

در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

فهرست :

چکیده

مقدمه

تعریف مدیریت دانش

فرآیند مدیریت دانش

نقش انگیزش در پیاده سازی مدیریت دانش

طراحی مدل مفهومی عوامل انگیزشی اثرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش

ضرورت تحقیق

سابقه پژوهش

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

ابزار و روش تحقیق

تجزیه و تحلیل پژوهش در شرکت گاز استان اصفهان

نتایج و پیشنهادات

منابع

چکیده مقاله:

به منظور پیاده سازی اثربخش مدیریت دانش به عنوان ابزاری موثر در بهره گیری از سرمایه های انسانی، مطالعه عوامل موثر بر فرآیندهای آن چون انگیزش اهمیتی دوچندان خواهد یافت لذا این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر انگیزشی (مادی و معنوی) شامل مجموع دریافتی ها، مزایای ویژه، تجلیل و قدردانی از کارکنان، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان، تعاملات اجتماعی، فرصت های پیشرفت شغلی در پیاده سازی مدیریت دانش بود.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی می باشد، جامعه آماری متشکل از کارکنان شرکت گاز استان اصفهان (شهر اصفهان) با تعداد 569 نفر بوده که تعداد نمونه برابر 119 نفر محاسبه گردید. نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقه ای متناسب انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته با تعداد 38 سوال از نوع پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 0.96 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آمون t یک طرفه و t2 هتلینگ استفاده شد. نتایج نشان داد t مشاهده شده در خصوص عوامل انگیزشی مادی و معنوی اعم از مجموع دریافتی ها، مزایای ویژه، تجلیل و قدردانی از کارکنان، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان، تعاملات اجتماعی، فرصت های پیشرفت شغلی از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگت ر می باشد. در نتیجه از نظر کارکنان تاثیر عوامل انگیزشی مادی و معنوی بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان اصفهان- شهر اصفهان یکسان نبوده از بین عوامل بیشترین نقش مربوط به عوامل مجموع دریافتی ها و از عوامل معنوی فرهنگ سازمانی بیشترین و تعاملات اجتماعی کمترین نقش را دارا می باشد. به طور کلی از نظر کارکنان عوامل انگیزشی مادی دارای نقش بیشتری در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان اصفهان می باشد.