اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پایان نامه فرهنگ سازمانی وبهره وری نیروی انسانی

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل: 844 کیلوبایت

چکیده امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت¬هایی در زمینه بهره¬وری هستند. بهبود بهره¬وری در سازمان¬ها موجب می¬شود نیروی انسانی بتواند بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوری کند و نگرش سیستماتیک پیدا کند. فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی ان …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • فرهنگ سازمانی
  • بهره وری
  • ارتباطات
  • بهره وری نیروی انسانی

چکیده

امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت¬هایی در زمینه بهره¬وری هستند. بهبود بهره¬وری در سازمان¬ها موجب می¬شود نیروی انسانی بتواند بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوری کند و نگرش سیستماتیک پیدا کند. فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی انسانی از جمله مقوله¬های هستند که در سال¬های اخیر توجه بسیاری از صاحبنظران علوم رفتاری و مدیریت را به خود جلب کرده است. شناخت و ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان به منظور هدایت رفتار نیروی انسانی در سازمان و خلق و انعکاس تصویری روشن، جذاب و آراسته از سازمان و مدیریت درفکر و اندیشه جامعه یکی ازراهبردهای اصلی و اساسی در سازمانهای امروزی می باشد.

در این پژوهش توصیفی- پیمایشی، جامعه پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان ایلام به تعداد 3104 نفر را تشکیل می¬د¬هد که تعداد 164 کارمند از طریق فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه استفاده¬ شده است. پرسشنامه شامل سوالات عمومی درباره وضعیت پاسخگویان و سوالات تخصصی فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش در قالب سؤال با مقیاس لیکرت استفاده گردیده است. برای روایی ترجمه، از روش اعتبار محتوی و برای پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده در تجزیه و تحلیل اطلاعات، روشهای آمار توصیفی )مانند جداول فراوانی، میانگین، واریانس،..) و آمار استنباطی نظیر آزمون t، آزمون های آماری تحلیل واریانس با سطح معناداری 05٪، و برای همبستگی متغیرها ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم¬افزار SPSS به کار گرفته شده است. همچنین یافته¬های پژوهش که در آموزش و پرورش استان ایلام صورت گرفت حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی انسانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. و فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان تاثیر مستقیمی و بسزایی دارد همچنین بین وجود ارتباطات نزدیک و صمیمی نیروی انسانی و بهره وری سازمان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، بهره¬وری نیروی انسانی، ارتباطات، ارتقاء بهره¬وری، آموزش و پرورش