اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 121 کیلوبایت

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها مخصوص رشته حسابداری و مدیریت و امور مالی و اقتصاد می باشد . تعداد صفحات سی و یک– درقالب نرم افزار word قابل ویرایش

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • پروژه مالی حسابداری شهرداری
  • دانلود پروژه مالی آماده
  • پروژه حسابداری در شهرداری
  • پروژه کامل مالی حسابداری شهرداری ها

مقدمه:

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

فهرست مطالب

مقدمه:

1- روش حسـابداری

1- روش نگهـداری حسـاب

2- حسـاب اختصـاصـی

بـودجـه :

تهیـه و تنظیـم بودجه :

تصویب بودجه :

اجـرای بودجـه :

تفــریغ بودجـه :

طبقـه بندی بودجـه:

فصـل دوم

تعــاریف :

حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار):

بانک :

تنخواه گردان :

مطالبـات از حسـاب مخصـوص :

درآمـدهای پیش بینی شـده:

پیش پرداختهـا :

مازادبودجه :

ذخیره مطالبات قابل وصـول :

درآمدها :

پیش دریافتها :

ذخیره مطالبات مشـکوک الوصـول :

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت:

بانک :

صنـدوق :

پیش پرداخت و علی الحسـاب :

تعریف تنخواه گــردان :

انواع تنخواه گــردان :

تنخواه گـردان حسابداری :

واگذاری تنخواه گردان حسابداری

پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری

پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری

فصـل سـوم

وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار:

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری: