اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پروژه بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش

فرمت فایل دانلودی: .rar

فرمت فایل اصلی: .rar

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 5,351 کیلوبایت

چکیدههدف این پژوهش بررسی نقش انگیزه در ارتباط با سیستم مدیریت پاداش و عملکرد کارکنان در شهرداری مرکزی سنندج می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد و متغیر مستقل پاداش و متغیر میانجی انگیزه است. اهمیت این تحقیق لزوم به کار گیری برنامه های کاربر …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • پاداش
  • عملکرد
  • انگیزه
  • رضایت شغلی
  • پروژه بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش انگیزه در ارتباط با سیستم مدیریت پاداش و عملکرد کارکنان در شهرداری مرکزی سنندج می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد و متغیر مستقل پاداش و متغیر میانجی انگیزه است. اهمیت این تحقیق لزوم به کار گیری برنامه های کاربردی مدیریت پاداش بعنوان مکانیزمی مؤثر جهت حصول اهدف سازمان می باشد. در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده سه فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 21 سؤالی است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه به تایید استاد راهنما و مشاور رسید و از شاخص آلفای کرونباخ جهت برآورد پایایی استفاده شده است و مقدار آلفای کرونباخ متغیرها به شرح ذیل می باشد: پاداش 78/0، عملکرد 80/0، و انگیزه 81/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی سنندج که از این تعداد یک نمونه 100 نفری که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که برنامه های کاربردی مدیریت پاداش بر انگیزه کارکنان تاثیر گذاشته و باعث افزایش عملکرد آنها می گردد.

واژه های کلیدی

پاداش ، عملکرد ، انگیزه و رضایت شغلی

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

اهداف کلی پژوهش

اهداف فرعی پژوهش

فرضیه های پژوهش:

فرضیه های اصلی پژوهش

فرضیه های فرعی پژوهش

تعریف مفاهیم:

پاداش انگیزش

مدل تحقیق

بخش اول: پاداش

مفهوم شناسی و اهمیت پاداش پاداش

انواع پاداش

پاداش مادی

پاداش مکمل

پاداش اجتماعی

پاداش حاصل از کار

پاداش خود اداره شونده

سیستم های پاداش

برنامه سهیم شدن در سود

برنامه مزایای انعطاف پذیر

مرخصی

پرداخت مبتنی بر مهارت

مدیریت پاداش

طراحی استراتژی های مدیریت پاداش

معیارهای پاداش

بخش دوم: انگیزش

نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل

نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل

نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل

نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل

نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل

نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل

سه هدف کلیدی افراد در کار

آنچه مدیران به تنهایی می توانند انجام دهند

موفقیت

برابری

همراهی و رفاقت

چگونه مدیریت بی انگیزه می کند

بخش سوم: پیشینه تحقیقات

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

مدل تحقیق

فصل سوم

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو زمانی

قلمرو مکانی

نمونه و نمونه گیری

برآورد حجم نمونه

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

مصاحبه

پرسشنامه

معرفی پرسشنامه 4

چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه

روایی

روایی / اعتبار

پایایی

فصل چهارم

مقدمه

پردازش داده

تجزیه و تحلیل داده ها

روش های جمع آوری اطلاعات

پردازش و تفسیر داده ها

کنترل کیفیت داده ها

تفکیک داده ها

پردازش داده ها

مشاهده

مصاحبه

پرسشنامه

طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه

پرسشنامه باز

پرسشنامه بسته

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

گردآوری داده ها

پیشنهادات

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

محدودیت ها

محدودیت های تحقیق

نتیجه گیری

منابع

ضمائم