اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت فاران

فرمت فایل دانلودی: .doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 129

حجم فایل: 2,350 کیلوبایت

کاری کامل در خصوص متغیرهای تحقیق با تجزیه تفصیلی متغیرها، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت فاران …

دسته بندی: دانشگاهی » مدیریت

  • بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی
  • مسئولیت اجتماعی
  • فرهنگ سازمانی
  • مسئولیت
  • اجتماعی
  • کارکنان
  • شرکت
  • فاران

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سوالات تحقیق

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 چارچوب مفهومی تحقیق

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه

2-2 بخش اول: فرهنگ سازمانی

2-2-1 تعاریف و کلیت فرهنگ سازمانی

2-2-2 دیدگاه ها و نقطه نظرات پیرامون فرهنگ سازمانی

2-2-3 چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی

2-2-3-1جامعه پذیری کارکنان شامل

2-2-4 نقش فرهنگ

2-2-5 تعهد سازمانی در سه مرحله دیده می شود

2-2-6 قدرت فرهنگ

2-2-6-1 فرهنگ مشترک و پاره فرهنگ ها

2-2-6-2فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار

2-2-6-3 فضا ( جو ) سازمانی

2-2-7 عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی

2-2-8 ویژگی های فرهنگ سازمانی

2-2-9 انواع فرهنگ سازمانی

2-2-10 اهمیت فرهنگ سازمانی

2-2-11 سرچشمه های فرهنگ سازمانی

2-2-12جلوه های فرهنگ سازمانی

2-2-13کارکردهای فرهنگ سازمانی

2-2-13-1 کارکردهای فرهنگ سازمانی قوی

2-2-14عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان

2-2-14-1انواع فرهنگ سازمان

2-2-15 نقش فرهنگ در ریسک پذیری شرکتی

2-2-16 الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی در نظریه ها

2-2-16-1 الگوی کامرون و کویین

2-2-16-2 الگوی دنیسون

2-2-17 فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی

2-2-18 پیامد های فرهنگ سازمانی

2-3 بخش دوم: مسئولیت اجتماعی

2-3-1مسئولیت اجتماعی چیست

2-3-2 الگوهای رایج در زمینه مسئولیت اجتماعی

2-3-3تفاوت اخلاقیات، اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

2-3-4منشور اخلاقی؛ جایگاه و ضرورت آن در سازمان

2-3-5 آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان

2-3-5-1 افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن

2-3-5-2 تاثیر مسؤلیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی

2-4 پیشینه تحقیق

2-4-1 پیشینه داخلی تحقیق

2-4-2 پیشینه خارجی تحقیق

فصل سوم روش اجرای پژوهش

3- 1 مقدمه

3-2روش پژوهش

3-3 جامعه آماری

3-4 نمونه و روش نمونه گیری

3-5 روش جمع آوری اطلاعات

3-6 ابزارهای پژوهش

3-7 روش های آماری مورد استفاده

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

4- 1 مقدمه

4-2 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها

4-3 تحلیل استنباطی داده ها

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5- 1 مقدمه

5-2 بررسی نتایج توصیفی پاسخ دهندگان

5-3 نتایج پژوهش

5-4 نتیجه گیری پایانی

5-5 پیشنهادات پژوهش

5-5-1 پیشنهادات با توجه به نتایج فرضیه های پژوهش

5-5-2 پیشنهادات به پژوهشگران آینده

5-6 محدویت های پژوهش

منابع و ماخذ

فهرست منابع تحقیق

پیوست