اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

رساله بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل: 3,062 کیلوبایت

نیروی انسانی هر سازمان منبع گرانبهای آن سازمان است که می تواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید.کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی دارای انگیزه قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویترسازمانی از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی است. سازمان به کارکنانی نیاز دارد …

دسته بندی: دانشگاهی » مدیریت

  • تعهد سازمانی
  • تعهد عاطفی
  • تعهد مستمر
  • تعهد هنجاری
  • عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان
  • پایان نامه تعهد سازمانی کارکنان
  • تعهد سازمانی کارکنان

دارای جامعه آماری spss22 + پرسشنامه

چکیده پژوهش

نیروی انسانی هر سازمان منبع گرانبهای آن سازمان است که می تواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید.کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی دارای انگیزه قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویترسازمانی از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی است. سازمان به کارکنانی نیاز دارد که فراتر از شرح وظایف مقرره و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند. چه بسا بسیاری از جوامع علیرغم بر خورداری از منابع طبیعی فراوان تنها به دلیل فقدان نیروی انسانی لایق توان استفاده از این مواهب را نداشته حال آنکه ملت های دیگر با وجود عدم برخورداری از منابع طبیعی فراوان تنها به دلیل بهره مندی از نیروی انسانی متعهد مسیر پیشرفت توسعه و ترقی را با سرعت چشمگیری طی نموده اند.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان بیمه تامین اجتماعی پرداخته که نتیجه آن تایید رابطه بوده که داده ها با استفاده از توزیع 190 پرسشنامه که تعداد 180 پرسشنامه برگشت داده شده جمع آوری و همچنین ضریب پایانی و روایی در سطح قابل قبولی بوده است سپس با نرم افزار22 Spss تجزیه و تحلیل شده است .

فهرست مطالب

چکید

فصل اول- مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

1-1- بیان مسئله

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-4-فرضیات تحقیق

1-5-قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

1-6-تعاریف مفاهیم و واژگان

1-7-تعاریف عملیات

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش اول : میانی نظری تحقیق

2-1-گفتار اول – ویژگی های شغل

– نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل

– مدل خصوصیات ویژه شغل

– تئوری ویژگی های شغلی

– نظریه ویژگی های ضروری شغل

– الگوی ویژگی های شغلی

– طراحی مجدد مشخصه های شغلی

– ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی

– مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی

– الف) بامعنی تلقّی نمودن کار

– ب ) احساس مسئولیت

– ج) آگاهی از نتایج انجام کار

– اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی

2-2- گفتار دوم- تعهد سازمانی

– ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی

– تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی

– اهمیت تعهد سازمانی

– مدل سه بخشی تعهد سازمانی

– انواع تعهد سازمانی

– ضرورت توجه به تعهد سازمانی

– تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟

– الگوهای چند بعدی

– ویژگیهای شخصی

– ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی

– ویژگیهای مرتبط با نقش

– ویژگیهای ساختاری

– تجربیات کاری

– مدل های مرتبط با تعهد سازمانی

– خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

2-3- گفتار سوم – دیدگاه ها و مدل های مرتبط با تعهد سازمانی

– دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی

– رابطه رفتار ونگرش

– تمایز بعد رفتاری و بعد نگرشی

– تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی

– راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

2-4- گفتار چهارم – سازمان تامین اجتماعی

– معرفی سازمان تامین اجتماعی

بخش دوم – پیشینه پژوهش

– الف – پیشینه داخلی

– ب- پژوهش خارجی

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

3-1- روش تحقیق

3-2- جامعه آماری تحقیق

3-3- روش نمونه گیری

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات

3-5- اعتبار و روایی

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-7- جمع بندی

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

الف- بررسی توصیفی اطلاعات

ب- بررسی استنباطی اطلاعات

فصل پنجم- جمع بندی و پیشنهادات

مقدمه

5-1- یافته های حاصل از فرضیات

5-2- پیشنهادات

5-3- پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران

منابع تحقیق

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان

جدول 2-1 : خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی استفاده شده در این تحقیق

جدول 4-1 : جنسیت آزمودنی

جدول 4-2 : آزمودنی

جدول 4-3: آزمودنی

جدول 4-4 : آزمودنی

جدول 4-5- فرضیه اصلی تحقیق

جدول 4-6- فرضیه فرعی اول

جدول 4-7- فرضیه فرعی دوم

جدول 4-8 – فرضیه فرعی سوم