اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پایان نامه بررسی رابطه بین استفاده از منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 126

حجم فایل: 1,779 کیلوبایت

پایان نامه ای کامل و جامع در حوزه مدیریت رفتار سازمانی که منابع قدرت و نقش آن بر تعهد سازمانی می باشد.امروزه در سازمانها و شرکتهای مختلف، مدیران با توجه به شرایط و موقعیتهای خاصی که در پیش دارند، باید از بهترین نوع قدرت خود استفاده کنند تا حس وفاداری به سازمان یا شرکت و تعهد سازمانی درکارکنان به وجو

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استفاده از منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان
  • دانلود پایان نامه منابع قدرت
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • دانلود پایان نامه رشته مدیریت
  • دانلود پایان نامه منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد سازمان

مقدمه

امروزه یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد، تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان نقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی ومعنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود (حقیقی و همکاران، 402:1380 ).

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) بیان مسئله

1-3) سابقه و ضرورت انجام تحقیق

1-4) اهداف پژوهش

1-5) فرضیات تحقیق

1-6) روش تحقیق

1-7) قلمرو تحقیق

1-7-1) قلمرو مکانی

1-7-2) قلمرو زمانی

1-8) ابزارهای گرد آوری اطلاعات

1-9)جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-10) نوآوری تحقیق

1-11) تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها

1-11-1) تعاریف نظری واژه ها

1-11-2) تعریف عملیاتی واژه ها

خلاصه فصل اول

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق

مقد مه

2-1) بخش اول: قدرت

2-1-1) تعاریف قدرت

2-1-2) اهمیت قدرت

2-1-3) پایه های قدرت مدیر

2-1-4) تفاوت قدرت با نفوذ و اختیار

2-1-5) قدرت در مدیریت

2-1-6) قدرت در سطوح مختلف سازمان

2-1-6-1) قدرت در سطح عمودی

2-1-6-1-1) منابع قدرت مدیران رده ی عالی سازمان

2-1-6-1-2) منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان

2-1-6-1-3) منابع قدرت مدیران رده ی پایین سازمان

2-1-6-2 ) قدرت در سطح افقی

2-1-7) روابط قدرت

2-1-7-1) رابطه صف و ستاد

2-1-7-2) تشکیل دسته ها و ائتلاف

2-1- 8) منابع قدرت بر اساس پژوهش های فرنچ و راون

2-1-9) استفاده از منابع قدرت

2- 1- 10) واکنش زیردستان به انواع قدرت رهبر

2-1-11) مهارتهایی برای به کار بردن قدرت

2-1-12) انواع رویکردها به قدرت

2-2-12-1) راسل و قدرت

2-1-12-2) هیکس، گولت و قدرت

2-1-12-3) گالبرایت و قدرت

2-1-12-4) اتزیونی و قدرت

2-2) بخش دوم: تعهد

2-2-1) تعاریف تعهد

2-2-2) نظریه ها و مدلهای جدید تعهد سازمانی

2-2-3) ضرورت توجه به تعهدسازمانی

2-2-4) دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی

2-2-5) مدل سه بخشی تعهد سازمانی

شکل 2-4- اثرات اجزاء تعهد سازمانی (مایر، 1993)

2-2-6) اهمیّت تعهد

2-2-7) انواع تعهد

2-2-8) هدفهای سازمان

2-2-9) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

2-2-10) راهبردهایی برای افزایش تعهد سازمانی از دیدگاه مختلف

2-2-11) شرایط ایجاد تعهد سازمانی

2-2-12) پیش شرطهای تعهد سازمانی

2-2-12-1) پیش شرطهای تعهد عاطفی

2-2-12-2) پیش شرطهای تعهد مستمر

2-2-12-3) پیش شرطهای تعهد هنجاری

2-2-13) نتایج وپیامدهای تعهد سازمانی

2-2-13-1) تعهد سازمانی و ترک خدمت

2-2-13-2) تعهد سازمانی و غیبت

2-2-13-3) تعهد سازمانی و تأخیر

2-2-13-4) تعهد سازمانی و استر س شغلی

2-3) بخش سوم: پیشینه پژوهشهای انجام شده

2-3-1) پژوهشهای پیرامون منابع قدرت

2-3-2) پژوهش های انجام شده در زمینه تعهد سازمانی

2-3-3) پژوهشهای انجام شده در زمینه رابطه بین منابع قدرت مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

2-4) چارچوب نظری تحقیق

خلاصه فصل

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) روش تحقیق

3-2-1) طبقه بندی بر اساس روش

3-2-2) طبقه بندی بر اساس اهداف

3-3) جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق

3-3-1) جامعه آماری

3-3-2) نحوه گزینش نمونه

3-4) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات

3-4-1) روش بررسی اسناد و مدارک

3-4-2) روش میدانی

3-5) پرسشنامه

3-5-1) پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»

3-5-2) پرسشنامه تعهد سازمانی« آلن و مایر»

3-6) تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه

3-6-1) روایی

3-6-2) اعتبار

3-6-2-1) روش آلفای کرانباخ

3-7) روش ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات

3-7-1) نوع مطالعه (روش گردآوری داده ها)

3-7-2) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها (توصیفی و استنباطی)

3-8) مدل مفهومی تحقیق

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمــه

4-1) توصیف داده ها

4-1-1) توصیف مولفه های منابع قدرت

4-1-2) توصیف مؤلفه های تعهد سازمانی

4-1-3) توصیف سایر داده ها

4-2)آزمون فرضیه های تحقیق

4-2-1) بررسی فرضیه اصلی

4-2-2) بررسی فرضیه فرعی شماره 1: بین استفاده از قدرت اجبار مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.

4-2-3) بررسی فرضیه فرعی شماره 2: بین استفاده از قدرت قانونی مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.

4-2-4) بررسی فرضیه فرعی شماره3: بین استفاده از قدرت پاداش مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.

4-2-5) بررسی فرضیه فرعی شماره 4: بین استفاده از قدرت تخصص مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.

4-2-6) بررسی فرضیه فرعی شماره 5: بین استفاده از قدرت مرجعیت مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.

جمع بندی فرضیه اصلی تحقیق

4-3) یافته های مستخرج از تحقیق

4-3-1- تبیین تعهد سازمانی با مؤلفه های قدرت

4-3-2- بررسی تاثیر مؤلفه های منابع قدرت بر ابعاد تعهد سازمانی

4-3-3- تأثیر ویژگی های دموگرافیکی کارکنان بر تعهد کارکنان

4-4) مدل اندازه گیری

4-5) مدل ساختاری

خلاصه فصل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهش

5-1) بحث و نتایج

5-2) پیشنهادها

5-2-1) پیشنهادها برای مسئولین کلان جامعه

5-2-2) پیشنهادها برای دستگاه اجرایی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

5-2-3) پیشنهاد ها برای محققین آینده

5-3) محدودیتهای تحقیق

خلاصه فصل

منابع و مآخذ

ضمائم

الف) پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»

ب) پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

تاریخچه دانشگاه

Abstract