اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک با استناد به مدل وتن و کمرون

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 177

حجم فایل: 1,085 کیلوبایت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، چکیده: تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردیست و از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع زمینه یابی است به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات کافی در مورد کارکنان و توانمندی آنها و همچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • ارزیابی توانمندی کارکنان
  • مدل وتن و کمرون
  • ارزیابی میزان توانمندی پرسنل
  • دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان
  • بررسی توانمندی کاکنان گمرک
  • پایان نامه مدیریت دولتی
  • پایان نامه بررسی توانمندی کارکنان
  • دانلود پایان نامه منابع انسانی
  • پایان نامه توانمندس

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

چکیده:

تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردیست و از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع زمینه یابی است به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات کافی در مورد کارکنان و توانمندی آنها و همچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه بر اساس مطالعات میشرا و مدل وتن و کمرون انجام گرفت، برای این منظور در فصل دوم موضوع توانمندی، ابعاد، الگوها، دیدگاه های مختلف و تاثیر توانمندی بر نگرش کارکنان تشریح گردید با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک داده ها گردآوری شده و با استفاده از آزمون ویلکاکسون و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند و در نهایت به این نتیجه رسید که کارکنان گمرک استان کرمانشاه از توانمندی بالایی برخوردارند و توانایی انجام مسئولیتهای محوله، شهامت قبول نتایج کارهایشان و رضایت شغلی را دارند.

فهرست مطالب:

فصل او: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 پیشینه تحقیق

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق

1-8 نوع وروش تحقیق

1-9 فلمرو مکانی تحقیق

1-10 قلمرو زمانی تحقیق

1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه

1-12ابزارهای گردآوری داده ها

1-13 محدودیتهاوموانع تحقیق

1-14واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق

1-15 منابع مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی

3-2 دلایل توانمندسازی

2-4 مزایای توانمندسازی

2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی

2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی

2-6-1 دیدگاه عقلانی

2-6-2 دیدگاه انگیزشی

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی

3-6-4 دیدگاه سیستمی

2-7 مدلهای توانمند سازی

2-7-1 مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند

2-7-2 مدلهای اقتضایی

2-8 ابعاد توانمندسازی

2-8-1 خود اثر بخشی

2-8-2 خود سازمانی

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه

2-8-4 معنی دار بودن

2-8-5 اعتماد

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی

2-9-1 احساس شایستگی

2-9-2 احساس داشتن حق انتخاب

2-9-3 احساس مؤثربودن

2-9-4 احساس معنی دار بودن

2-9-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران

2-10 ویژگیهای سازمان توانمند

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد

2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی

2-11-2 ویژگیهای گروه کاری

2-11-3 ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد کار

2-12 فرایند توانمندسازی

2-13 روشهای توانمند سازی

2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان

2-14-1 تعهددرنوآوری برای روشهای انجام کار

2-14-2 تغییر در مسوولیتها

2-14-3 تغییر در یادگیری

2-15 پیامدهای توانمند سازی

2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی

2-17 نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی

2-18 نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی

2-19 گروه و توانمند سازی

2-20 سبک رهبری متناسب با توانمند سازی

2-21 نظارت بر توانمند سازی

2-22 فرهنگ توانمند سازی

2-23 توانمند سازی افراد و مدیران

2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی

2-25 توانمند سازی وفشار عصبی

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات

3-4 مقیاس سنجش نگرشها

3-5 پایایی

3-6 روایی

– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی

3-7 جامعه و نمونه آماری

– جامعه آماری

– حجم نمونه آماری

3-8 روش نمونه گیری

3-9 تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق

3-10 مدل تحلیلی تحقیق

– روش فرضی استقرایی

– روش قیاسی

3-12 منابع استفاده شده در فصل سوم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه

4-2 توصیف داده ها

4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده.

4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی

4-4-2- آلفای کرونباخ

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 نتایج

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیات

5-2-2 نتایج جانبی

5-3- پیشنهادات

پیوستها

الف- آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه

ب- پرسشنامه

منابع وماخذ