اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

فرمت فایل دانلودی: .docx

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 263 کیلوبایت

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
  • مدیریت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده … 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه … 3

2-1 تبیین موضوع تحقیق … 4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق … 6

4-1 اهداف تحقیق … 7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق … 7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق … 8

5-1 سوالات تحقیق … 8

1-5-1سوالات اصلی … 8

2-5-1سوالات فرعی … 8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق … 8

7-1 متغیر های تحقیق … 8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها … 9

خلاصه فصل … 12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه … 14

1-2 تصمیم گیری در سازمانها … 14

2-2 مدیریت در قرن 21 … 16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات … 19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی … 20

5-2 چرخه حیات سیستم … … 22

6-2 اطلاعات … … 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … … … … … … … 24

8-2 سیستم های اطلاعاتی … 24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی … 25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی … 26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی … 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی … 27

13-2 طرح ریزی سازمان … 28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها … 29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور … 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی … 36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت … 37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت … 37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی … 37

20-2 سیستم های میان سازمانی … 38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم … 38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری … 38

23-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی … 39

24-2 سیستم پردازش معاملات … 40

25-2 هوش مصنوعی … 40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی … 43

27-2 سیستم کارکنان دانشی … 44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد … 45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی … … 45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت … 46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت … 47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان … 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی … 48

34-2اتوماسیون اداری … 49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری … … 49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری … 50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری … 51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون … 52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین … 52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری … 54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری … 55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری … 56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار … 59

44-2 خود کار سازی … 60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده … 61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون … 61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران … 63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی … 64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی … 64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی … 65

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده … 65

خلاصه فصل … … 71

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

1-3 مقدمه … 73

2-3 روش تحقیق … 73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق … 74

4-3 نمونه و نمونه گیری … 75

5-3 برآورد حجم نمونه … 75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات … 75

1-6-3 مصاحبه … 75

2-6-3 پرسشنامه … 75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه … 77

8-3 خلاصه فصل … 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

1-4 مقدمه … 81

2-4 داده … 81

3-4 اطلاعات … 81

4-4 سیستم های پردازش … 83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها … 83

6-4 جامعه آماری تحقیق … 84

تجزیه و تحلیل اطلاعات … 94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه … 96

2-5 نتایج تحقیق … 97

3-5 پیشنهادات … 97

محدودیت ها … … 98

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی … 99

منابع انگلیسی … 102

پرسشنامه … 103.