اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 1,101 کیلوبایت

مقاله مدیریت، خلاصه: این تحقیق با هدف بررسی میزان توانمندسازی و رضایت شغلی و ارتباط بین این دو و اثرخودکارآمدی دربین کارکنان فرش غرب انجام گرفته است . روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی می باشد.جامعه آماری ، کلیه کارکنان بخش تولید فرش غرب بوده که تعداد 55 نفراز آنها به روشنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب..

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

 • دانلود مقاله
 • مقاله مدیریت
 • کنفرانس بین المللی مدیریت
 • چالشها و راهکارها
 • مقاله توانمندسازی روانشناختی
 • مقاله خودکارآمدی
 • مقاله رضایت شغلی کارکنان
 • توانمندسازی کارکنان
 • رضایت کارکنان
 • خودکارآمدی کارکنان
 • خودکارآمدی

خلاصه:

این تحقیق با هدف بررسی میزان توانمندسازی و رضایت شغلی و ارتباط بین این دو و اثرخودکارآمدی دربین کارکنان فرش غرب انجام گرفته است . روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی می باشد.جامعه آماری ، کلیه کارکنان بخش تولید فرش غرب بوده که تعداد 55 نفراز آنها به روشنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی اسپریتزر و رضایت شغلی مینه سوتا و مقیاس خودکارآمدی عمومی استفاده شد . جهت تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و تحلیل رگرسیون وتحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین توانمندسازی روان شناختی ورضایت شغلی می باشد . همچنین ارتباط رضایت شغلی با سه بعد توانمندسازی روان شناختی خود تعیینی ، شایستگی و معناداری نیز معنادار بود. ارتباط معناداری بین رضایت شغلی و بعد مشارکت وموثربودن دیده نشد. ارتباط معناداری بین خودکارآمدی و توانمندسازی یافت شد و اثرخودکارآمدی بر افزایشرضایت شغلی نیزدراین رابطه معنادار بود.

نویسنده: فرهاد عبدی

کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها