اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پایان نامه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

فرمت فایل دانلودی: .rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 37 کیلوبایت

چکیده تحقیق: دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود. عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

 • دانلود پایان نامه
 • پایان نامه مدیریت
 • پایان نامه رشته مدیریت
 • پایان نامه رضایت شغلی
 • بررسی رضایت شغلی
 • تحقیق در مورد رضایت شغلی
 • رضایت سازمانی
 • رضایت کارکنان
 • بررسی رضایت شغلی در شرکت راد فرمان
 • پایان نامه خشنودی شغلی
 • خشنودی کارکنان

پایان نامه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

چکیده تحقیق:

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.

عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی, سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم, در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.

جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن 110 نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.

پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز, ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون, آزمون Oneway وF می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر, جهت تاثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.

نتایج نشان می دهد که میانگین میزان رضایت شغلی بین کارکنان 06/2 میباشد که حاکی از آن است که کارکنان در حد متوسط رضایت دارند.

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق

طرح مساله

عوامل موثر بر رضایت شغلی

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

تعریف عملیاتی

رضایت شغلی

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

کاروشغل

نگرشهای شغلی

انگیزش

رضایت شغلی

کارمند و سازمان

مدل نظری تحقیق

ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق

ابعاد رضایت شغلی

رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته

نظریات

جامعه شناسان و رضایت

الگوی پارسونز

نظریه مبادله و گزاره جورج هومنز

نظریه نیازها

سلسله مراتب نیازهای هفتگانه از دیدگاه مازلو

نتیجه گیری و جمع بندی نظریات

عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی

متغیرهای شخصی

حقوق و دستمزد

روش انجام تحقیق

واحد تحلیل

جامعه آماری

نمونه گیری

حجم نمونه

تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها

تعریف عملیاتی رضایت شغلی و شیوه سنجش آن

نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی

آمار توصیفی

مقدمه

توصیف آماری ویژگیهای کلی نمونه تحقیق

ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق

تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری

آزمون فرضیه 1

آزمون فرضیه 2

آزمون فرضیه 3

آزمون فرضیه 4

آزمون فرضیه5

خلاصه آزمون فرضیات تحقیق

خلاصه تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

کنترل و رضایت

عدالت توزیعی

مشکلات تحقیق

فهرست منابع