اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارامدی عمومی با رضایت شغلی

فرمت فایل دانلودی: .pdf

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 1,306 کیلوبایت

مقاله مدیریت، هدف پژوهش حاضربرسی رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی وخودکارامدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز اصفهان بودکه با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه اماری شامل کارکنان رسمی شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد400 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • پیش بینی غنی سازی شغلی
  • خودکارامدی عمومی
  • رضایت شغلی
  • دانلود مقاله مدیریت
  • مقاله خودکارآمدی
  • مقاله غنی سازی شغلی
  • غنی سازی سازمانی
  • غنی سازی کارکنان
  • مقاله پیرامون خودکارآمدی شغلی
  • خودکارآمدی

چکیده:

هدف پژوهش حاضربرسی رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی وخودکارامدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز اصفهان بودکه با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه اماری شامل کارکنان رسمی شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد400نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 190نفر براورد گردید. یافته ها نشان می دهد که همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرهای غنی سازی شغلی و خودکارامدی عمومی با رضایت شغلی وجود دارد .در رگرسیون گام به گام بهترین پیش بینی کننده رضاپیت شغلی کارکنان از طریق مولفه های غنی سازی شغلی،مولفه ازادی عمل در کار و اهمیت شغل بوده است.

این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی 1392) ارائه شده و حاوی 9 صفحه می باشد.