اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مقاله ترجمه شده:مقاله ترجمه شده: اثرات متعادل کننده ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: zip

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 234 کیلوبایت

مقاله ترجمه شده

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • مقاله ترجمه شده
  • اثرات متعادل کننده
  • فرهنگ سازمانی
  • رفتار رهبری
  • تعهد سازمانی

این مقاله در سال 2008 چاپ شده و در سایت Emerald قابل دسترس می باشد. چکیده آن بدین شرح می باشد: هدف: هدف این مقاله بررسی اثرات متعادل کننده فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی در زمینه مالزیایی است.

طراحی/سبک/روش: داده ها از 238 دانشجویان و محققان همکار نیمه وقت UM MBA مالزیایی جمع آوری شده بودند. داده ها در مورد فرهنگ سازمانی و رفتارهای رهبری پاسخ دهنده ها و چگونگی اثرگذاری بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و کارایی کارمند با استفاده از OCI، پرسشنامه رفتار رهبری، ACS، درجه بندی جهانی مجزا برای رضایت شغلی و پرسش نامه های کارایی کلی جمع آوری شده بودند. آمارهای توضیحی گزارش شده بودند که بعد از آنها، تحلیل عامل، تحلیل اطمینان پذیری، اصلاح پیرسون و آزمایش فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه مرتبه ای، دنبال شد. عموماً و با چند استثناء، مشخص شده بود که رفتار رهبری به طور قابل توجهی مرتبط با تعهد سازمانی باشد و فرهنگ سازمانی نقش مهمی در متعادل سازی این رابطه ایفا می کرد. مشخص شده بود که رفتار سازمانی به طور قابل توجهی مرتبط با رضایت شغلی باشد ولی مرتبط با کارایی کارمند نبود. با این حال، تنها فرهنگ حمایتی بر رابطه میان تعهد و رضایت اثر گذاشته بود.