اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد جهاد

بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد جهاد

دسته: علوم انسانی

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 21 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

  • بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد جهاد
  • بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد جهاد

بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان

چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکردکارکنان سازمان می باشد . در این پژوهش سؤالهای مورد بررسی عبارتند از :

آیا بین تعهد عاطفی کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین تعهد مستمر کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین تعهد هنجاری کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

برای تعیین حجم نمونه آماری به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شده است و از جامعه آماری مورد مطالعه به صورت تصادفی309 نفر از کارکنان انتخاب شده است. اطلاعات موردنیاز برای این تحقیق طی دو مرحله جمع آوری شده است . مرحله اول روش مراجعه به اسناد است که برای تعیین سطح عملکرد کارکنان از آن استفاده شده و در مرحله دوم برای اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان از پرسشنامه استاندارد آلن و می یر استفاده شده است .بنابراین روایی پرسشنامه مورد تایید است. و برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . اندازه این ضریب بالاتر از 75% بوده است و نشان می دهد که پرسشنامه مورد نظر از پایایی مورد قبول برخوردار است .

در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات از روش ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است .

یافته های تحقیق مبتنی بر آزمون سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد :

بین تعهد عاطفی و تعهد هنجاری کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.و بین تعهد مستمر کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد.و سرانجام مشخص شد بین تعهد سازمانی کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه:

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

سئوالات تحقیق

مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی

جامعه آماری

نمونه آماری

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات‌

روش تحقیق:

آزمون سئوالات

سوال شماره یک

توصیه ها و پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق

محدودیت های تحقیق

منابع داخلی :