اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

دسته: علوم اجتماعی

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 290 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 135

  • تعهد سازمانی
  • تعهد سازمانی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق … 1

1-1 مقدمه … 2

1-2 بیان مساله تحقیق …3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق …4

1-4 اهداف تحقیق … 6

1-5 چارچوب نظری تحقیق … 7

1-6 فرضیه های تحقیق … 11

1-7 قلمرو تحقیق … 12

1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها … 13

1-9 متغیرهای تحقیق: … 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق … 15

2-1 مقدمه … 16

2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی … 18

2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی … 21

2-4 اجزاء تعهد سازمانی … 23

2-5 اهمیت تعهد سازمانی … 27

(یک)

2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی … 28

2-7 ابعاد تعهد سازمانی … 30

2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی … 32

2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی … 34

2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی … 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق … 42

3-1 مقدمه … 43

3-2 نوع تحقیق … 44

3-3 جامعه آماری … 45

3-4 حجم نمونه … 46

3-5 روش نمونه گیری … 47

3-6 شرح پرسشنامه … 48

3-7 روایی پرسشنامه … 49

3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه … 50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) … 53

4-1 مقدمه … 54

4-2 آمار توصیفی … 55

4-3 فرضیه 1 … 59

4-4 فرضیه2 … 60

4-5 فرضیه3 … 61

(دو)

4-6 فرضیه 4 … 63

4-7 فرضیه 5 … 64

4-8 فرضیه6 … 67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات … 68

5-1 نتیجه گیری … 69

5-2 پیشنهادات … 70

منابع و مآخذ … 72

ضمائم … 71