اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان اداره تامین اجتماعی

این مقاله کامل و به فرمت دانشگاهی تنظیم شده استفهرست این مقاله را در توضیحات مشاهده فرمائید

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 228 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 86

 • مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان اداره تامین اجتماعی
 • مقاله
 • رابطه تعهد سازمانی
 • توانمند سازی
 • کارکنان
 • اداره تامین اجتماعی
 • مقاله
 • پروژه
 • تحقیق
 • مدیریت
 • تامین اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق )

1-1- مقدمه … 8

1-2- بیان مسئله …9

1-3- اهداف تحقیق … 10

1-4- سئوالات تحقیق … 11

1-5- فرضیه های تحقیق … 11

1-6- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی … 12

1-7- ضرورت توجه به تعهد سازمانی … 13

1-8- اهمیت تعهد سازمانی … 14

1-9- تعاریف و مفاهیم توانمندسازی …14

فصل دوم مباحث نظری و پیشینه تحقیق )

2-1 مقدمه … 17

2-2- مباحث نظری … 17

2-2-1- مبانی نظری تعهد سازمانی … 17

2-2-1-1- مفهوم تعهد سازمانی … 17

2-2-1-2- انواع تعهد … 21

2-2-1-3- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی … 22

2-2-1-4- دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی … 25

2-2-1-4-1 – دیدگاه ریچرز (REICHERS): …25

2-2-1-4-2 – دیدگاه بکر و بیلینگس (BECKER&BILLINGS): … 25

2-2-1-5- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟ … 26

2-2-1-6- الگوهای چندبعدی … 27

2-2-1-6-1 – مدل اریلی و چتمن … 27

2-2-1-6-2 – مدل می یر و آلن … 28

2-2-1-6-3 – مدل آنجل و پری: … 29

2-2-1-6-4 – مدل مایر و شورمن … 29

2-2-1-6-5– مدل پنلی و گولد … 30

2-2-1-7- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی … 30

2-2-1-7-1 – تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است: … 30

2-2-1-7-2 – تعهـــد سازمانی واقعاً مهم است: … 32

توانمند سازی …33

2- 2-1-8 پیامدهای توانمند سازی … 33

2-2-1-8-1 پیامدهای نوین توانمند سازی … 34

2-2-1-8-2 پیامدهای رفتاری توانمند سازی … 35

2-2-1-8-3 سایر پیامدهای توانمند سازی … 36

2-2-1-8-4 فعالیتهای برنامه های اساسی توانمندسازی … 37

2-2-1-8-4 استراتژیهای توانمندسازی … 39

2-3- پیشینه تحقیقاتی … 41

2-3-1- پیشینه داخل کشور … 41

2-3-2- پیشنیه خارجی … 49

فصل سوم روش تحقیق )

3-1- مقدمه … 54

3-2- روش تحقیق … 54

3-3- جامعه آماری … 54

3-4- نمونه و روش نمونه گیری … 54

3-5- ابزار تحقیق … 55

3-6- شیوه اجرای پژوهش … 56

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات … 56

فصل چهارم :(تجزیه و تحلیل یافته ها )

4-1- مقدمه … 58

4-2- توصیف و متغیرهای تحقیق … 58

4-3- متغیرهای تعهدسازمانی و ابعاد آن … 61

4-4- متغیر توانمندسازی … 64

5-4- تجزیه و تحلیل داده ها (بررسی فرضیات) … 65

بررسی سوال اصلی … 65

بررسی سوال فرعی 1 … 65

بررسی سوال فرعی 2 … 66

بررسی سوال فرعی 3 … 66

بررسی سوال فرعی 4 … 67

بررسی سوال فرعی 5 … 67

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها )

5-1- مقدمه … 69

5-2- نتیجه گیری … 69

5-3- پیشنهادات … 70

5-4- محدودیتها … 70

فهرست منابع … 72

ضمائم

پرسشنامه … 76

خروجی های SPSS … 78