اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دسته: روانشناسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 688 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 105

  • بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
  • بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
  • ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
  • ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
  • دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق … 1

1-1 مقدمه … 2

1-2 بیان مساله تحقیق …3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق …4

1-4 اهداف تحقیق … 6

1-5 چارچوب نظری تحقیق … 7

1-6 فرضیه های تحقیق … 11

1-7 قلمرو تحقیق … 12

1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها … 13

1-9 متغیرهای تحقیق: … 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق … 15

2-1 مقدمه … 16

2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی … 18

2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی … 21

2-4 اجزاء تعهد سازمانی … 23

2-5 اهمیت تعهد سازمانی … 27

(یک)

2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی … 28

2-7 ابعاد تعهد سازمانی … 30

2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی … 32

2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی … 34

2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی … 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق … 42

3-1 مقدمه … 43

3-2 نوع تحقیق … 44

3-3 جامعه آماری … 45

3-4 حجم نمونه … 46

3-5 روش نمونه گیری … 47

3-6 شرح پرسشنامه … 48

3-7 روایی پرسشنامه … 49

3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه … 50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) … 53

4-1 مقدمه … 54

4-2 آمار توصیفی … 55

4-3 فرضیه 1 … 59

4-4 فرضیه2 … 60

4-5 فرضیه3 … 61

(دو)

4-6 فرضیه 4 … 63

4-7 فرضیه 5 … 64

4-8 فرضیه6 … 67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات … 68

5-1 نتیجه گیری … 69

5-2 پیشنهادات … 70

منابع و مآخذ … 72

ضمائم … 71