اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

مقاله حاضر در 108 صفحه با رعایت تمامی اصول مقاله نگاری در 5 فصل با وسواس تمام جهت ارائه در مقاطع ارشد مدیریت و کارشناسی مدیریت آماده گردیده تهیه گردیده در ضمن فهرست مطالب در توضیحات کامل آمده است

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 659 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 108

  • مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)
  • مقاله مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملکرد کارکنان، اقتصاد دانایی محور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصـل اول: کلیـات تحقیـق

1ـ1) مقدمه. 2

1-2) بیان مساله. 4

1ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1ـ4) اهداف تحقیق.. 6

1ـ5) سؤالات تحقیق.. 6

1 ـ 6) فرضیه‌های تحقیق.. 6

1 ـ 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. 7

1- 8) قلمرو تحقیق.. 9

1ـ8ـ1) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1ـ8ـ2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1ـ8ـ3) قلمرو مکانی تحقیق.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2ـ1) مقدمه. 11

2-2) مدیریت دانش … 12

2-2-1) داده، اطلاعات، دانش و خرد. 12

2-2-2) انواع دانش … 14

2-2-2-1) انواع دانش از نظر نوناکا 14

2-2-2-2) انواع دانش از نظر ماشلوپ … 15

2-2-3) تعاریف مدیریت دانش … 16

2-2-4) اهداف مدیریت دانش … 18

2-2-5) راهبردهای مدیریت دانش … 18

2-2-6) سیستم مدیریت دانش … 19

2-2-7) الزامات اجرایی مدیریت دانش … 19

2-2-8) کارایی مدیریت دانش … 21

2-2-9) فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش … 22

2-2-10) اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. 22

2-2-11) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 23

2-2-12) چرخه مدیریت دانش … 24

2-2-12-1) خلق دانش … 24

2-2-12-2) ذخیره دانش … 27

2-2-12-3) تسهیم دانش … 27

2-2-12-4) کاربرد دانش … 28

2-2-13) اصول و فرایندها مدیریت دانش … 28

2-2-14) مدلهای مدیریت دانش … 35

2-2-14-1) فرآیندهای مدیریت دانش نوناکا 35

2-2-14-2) مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش دالکیر. 36

2-2-14-3) مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروبست و همکاران. 36

2-2-14-4) مدل گاپا و لایر. 38

2-2-14-5) مدل گالاگان. 39

2-2-14-6) مدل جاشاپارا 39

2-2-14-7) مدل زعفریان و همکاران. 39

2-2-14-8) مدل پک من.. 40

2-2-15) فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده در این تحقیق.. 41

2-2-15-1) دانش‌آفرینی.. 41

2-2-15-2) جذب دانش … 42

2-2-15-3) سازماندهی دانش … 42

2-2-15-4) انتشار دانش … 42

2-2-15-5) ذخیره و نگهداری دانش … 42

2-2-15-6) کاربرد و بهره‌گیری دانش … 42

2-2-16) سرمایه فرهنگی.. 43

2-2-17) مدیریت دانش در منابع انسانی.. 44

2-2-18) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات … 44

2-3) توانمندسازی.. 46

2-3-1) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها 47

2-3-2) اهداف توانمندسازی کارکنان. 48

2-3-3) رویکردهای توانمندسازی.. 49

2-3-3-1) رویکرد ساختاری.. 49

2-3-3-2) رویکرد روانشناختی.. 49

2-3-4) متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 51

2-3-5) عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 51

2-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 52

2-3-7) مدل توانمندسازی گائو. 56

2-3-8) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 56

2-3-9) مدل توانمندسازی نولر. 56

2-3-10) استراتژیهای توانمندسازی.. 57

2-3-10-1) استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی.. 57

2-3-10-2) استراتژی آموزش مهارتهای حل مساله. 57

2-3-10-3) استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 58

2-4) پیشینه تحقیق.. 58

2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 58

2-4-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

فصل سوم: روش تحـقیـق

3ـ1) مقدمه. 67

3-2) روش تحقیق.. 67

3 ـ3) جامعه و نمونه آماری.. 68

3ـ4) ابزار گردآوری داده‌ها 68

3-5) روائی و پایائی ابزار سنجش … 72

3-5-1) روائی ابزار سنجش … 72

3-5-2) پایائی ابزار سنجش … 72

3ـ6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4ـ1) مقدمه. 74

4-2) توصـیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 76

4 ـ3) توصـیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق.. 78

4-3-1) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر توانمندسازی.. 78

4-3-2) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر مدیریت دانش … 78

4-3-3) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تفویض اختیار. 79

4-3-4) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تشویق و اعطاء پاداش … 79

4-3-5) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر اجرای نظام پیشنهادات … 79

4-3-6) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بهبود عملکرد کارکنان. 80

4-4) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5ـ1) مقدمه. 86

5 ـ2) بحث و نتیـجه‌گیری.. 86

5ـ3) پیشنهادها 87

5 ـ 4) محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق.. 89

منابع. 90

پیوست … 95

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1): تعاریف مختلف دانش … 13

جدول (2-2): چهار نوع تعامل بین دانش … 25

جدول (2-3): حالتهای چهارگانه تبدیل دانش در مدل نوناکا 26

جدول (2-4): انواع فرآیندهای مدیریت دانش … 34

جدول (2-5): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش … 45

جدول (2-6): مقایسه رویکرد ساختاری توانمندسازی با رویکرد روانشناختی.. 50

جدول (2-7): نظرات مختلف درباره ابعاد توانمندسازی.. 52

جدول (2-8): مدل توانمندسازی نولر. 57

جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72

جدول ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال جنسیت … 76

جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات … 77

جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر توانمندسازی.. 78

جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مدیریت دانش … 78

جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تفویض اختیار. 79

جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تشویق و اعطاء پاداش … 79

جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر اجرای نظام پیشنهادات … 79

جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر بهبود عملکرد کارکنان. 80

جدول (4- 9): نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف … 80

جدول (4-10): آزمون فرضیه اصلی.. 81

جدول (4-11): آزمون فرضیه اصلی.. 82

جدول (4-12): آزمون فرضیه فرعی.. 82

جدول (4-13): آزمون فرضیه فرعی.. 83

جدول (4-14): آزمون فرضیه فرعی.. 84

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4‌- 1): درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال جنسیت … 76

نمودار (4‌-2): درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات … 77

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (2-1): سلسله مراتب دانش … 14

شکل (2-2): فرآیندهای مدیریت دانش … 35

شکل (2-3): مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش … 36

شکل (2-4): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش … 38

شکل (2-5): ابعاد توانمندسازی.. 53

چکیده

امروزه سازمانها دریافته‌اند که هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد، لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته‌ و مدیریت دانش بعنوان ابزاری که می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. لذا تحقیق حاضر که با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال است که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عمکرد کارکنان خواهد داشت؟ به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آماره آزمون t، برای هر یک از متغیرهای تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد لاوسون (ستجش شاخصهای مدیریت دانش)، اسپریتزر (سنجش شاخصهای توانمندسازی) و آزاده‌دل و همکاران (سنجش شاخصهای بهبود عملکرد کارکنان) و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار کلیه کارکنان و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین به تعداد 140 نفر قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که؛

فرضیه اصلی 1: توانمندسازی موجب بهبود عملکرد کارکنان گردیده است.

فرضیه اصلی 2: مدیریت دانش موجب بهبود عملکرد کارکنان گردیده است.

فرضیه فرعی 1: تفویض اختیار موجب بهبود عملکرد کارکنان گردیده است.

فرضیه فرعی 2 : تشویق و اعطاء پاداش موجب بهبود عملکرد کارکنان گردیده است.

فرضیه فرعی 3 : اجرای نظام پیشنهادات موجب بهبود عملکرد کارکنان گردیده است.

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملکرد کارکنان، اقتصاد دانایی محور