اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

روابط ساختاری بین خدمات گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارمند صف و رفتار شهروندی سازمانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 68 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 61

  • رضایت شغلی
  • سازمانهای خدمت محور (OSO)
  • رفتار شهروندی سازمانی (OCB)
  • دانلود مقاله روابط ساختاری بین خدمات گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارمند صف و رفتار شهروندی سازمانی
  • انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت
  • مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

روابط ساختاری بین خدمات گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارمند صف و رفتار شهروندی سازمانی

خلاصه:

هدف- هدف از این صفحه این است که بدانیم چطور سازمانهای خدمت محور (OSO) بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) کارمندان در تماس با مشتری، تاثیر می گذارد.

طرح/ روش/ عملکرد – پرسشنامه ها در 149 موسسه تجاری هتل تکمیل شدند. یک کارمند در تماس با مشتری و مدیر، اطلاعات را در هتل فراهم می کنند. این سازه ها با استفاده از مقیاس های موجود اندازه گیری شدند. مدل های معادله ساختاری برای آزمایش کردن این تاثیرات استفاده می شدند.نتایج – نتایج تجربی، شخص را برای تشخیص ابعاد سازمان های خدمت محور قادر می سازد که مدیران موسسات تجاری هتل، به منظور برانگیختن رضایت شغلی کارمند و رفتار شهروندی سازمانی باید بر آن تاکید بیشتری داشته باشند.

محدوده ها / پیامدهای پژوهش این نتایج به وسیله خاص بودن مفهوم جغرافیایی محدود می شوند. مصحلت بر این است که این مدل به وسیله تغییرات دیگر از قبیل اعتماد کارمندان مدیریت، تعارض نقش و ابهام نقش و معیارهای اجرایی از قبیل کیفیت خدماتی کامل شوند.استنتاج عملی نتایج نشان می دهد که مدیران باید از رهبری ارتباطی خدماتی و فعالیت های رویارویی خدماتی، برای تاثیر مستقیم روی رفتار شهروندی سازمانی کارمند و مدیریت منابع انسانی، و در نتیجه بهبود بخشیدن رضایت شغلی و OCB (رفتار شهروندی سازمانی) استفاده کنند.اصالت / اعتبار این صفحه مدرکی تجربی درباره تاثیر مثبت سازمان های خدمت محور روی رضایت شغلی کارمند و رفتار شهروندی در صنعت مهمان نوازی فراهم می کند.

کلمه های کلیدی اثربخشی سازمانی، کنترل خدماتی، رضایت شغلی، روابط مشتری، صنایع خدماتی.

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

خدمات گرایی سازمانی

سازمانهای خدمت محور (OSO)

رفتار شهروندی سازمانی (OCB)

فهرست مطالب

روابط ساختاری بین خدمات گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارمند صف و رفتار شهروندی سازمانی 1

خلاصه 1

1. مقدمه 3

2. چارچوب مفهومی و فرضیه 6

1-2 رفتار شهروندی سازمانی 6

روابط ساختاری 12

2-2 رضایت شغلی کارمند و رفتار شهروندی سازمانی 13

3-2 سازمان های خدمت محور و رضایت شغلی کارمندان 15

1-3 مقیاس ها 34

4- تجزیه و تحلیل اطلاعات 35

5- نتایج مدل ساختاری و آزمون فرضیه ها 47

بحث و استنتاجات مدیریتی 55

محدودیت ها و تحقیق بعدی 59