اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی رابطه ابعاد ساختاری با تعهد سازمانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 239 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

  • ساختار سازمانی
  • ابعاد سازمانی
  • تعهد سازمانی
  • بررسی رابطه ابعاد ساختاری با تعهد سازمانی
  • دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت
  • دانلود مقالات ارشد مدیریت
  • دانلود مقالات مدیریت

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

بررسی رابطه ابعاد ساختاری با تعهد سازمانی

(مطالعه موردی:مدارس شهرستان کوهدشت لرستان)

* ضمیمه شدن پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز بصورت رایگان

چکیده:

تعهد سازمانی، به عنوان حمایت از اهداف و ارزشهای سازمانی و نیز نگرشی مثبت به کل سازمان، نقش تعیینکننده ای در کارایی و اثربخشی سازمانها دارد. از این رو، مدیران بایستی به عوامل مؤثر بر این متغیر و اهمیت آن، توجه جدی داشته باشند. در مقاله حاضر، تأثیر ابعاد ساختاری که بیانگر ویژگیهای درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از این سه بعد (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) که در شکل گیری کل ساختار سازمان مؤثر هستند، بر تعهد سازمانی کارکنان تعدادی از سازمانها و وزارتخانه های ایران، بررسی شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، بین تمرکز و پیچیدگی سازمانی، با تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد، ولی بین رسمیت و تعهد سازمانی، رابطه معنادار مشاهده میشود.

واژه های کلیدی:

ساختار سازمانی

رسمیت

پیچیدگی

تمرکز

تعهد سازمانی