اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1017 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 155

  • پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT
  • پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT
پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

چکیده:

تولید بهنگام (JUST-IN-TIME: JIT) امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور کلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است یا یک هدف بسیار ساده یعنی: ‘ اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز’ تولید کنید.

تقسیم بندی های انجام شده در ادبیات موضوع JIT دامنه گسترده ای در برمی گیرد

از جمله: JIT بعنوان یک استراتژی، JIT بعنوان مدیریت کنترل موجودی، مجموعه های خرید JIT و مدیریت تولید JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انسانی و … که همگی بعنوان مجموعه ای از فنون مرتبط با JIT بررسی می شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است.

در این تحقیق ضمن بررسی سیستم تولیدی JIT و نظامهای مرتبط با ان به بررسی اهداف تولید بموقع JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT به صورت عملی پرداخته شده است.

رویکردها و نگرش ها به JIT :

JIT را می توان از سه نظر متفاوت مشاهده کرد:

* دیدگاه نخست سیستم کنترل کف کارگاه در JIT بوده و به واسطه استفاده از کارت های کابنان نمایان ترین جلوه از رویکرد JIT را دارا می باشد.

تکنیک کابنان، شروع به تولید و جریان مواد را با هدف تولید مقدار صحیحی از اقلام (و قطعات، زیر مونتاژها یا قطعات خریدنی دقیقا در محل صحیح و دقیقا در زمان صحیح کنترل می نماید.

* دیدگاه دوم ایجاد زمینه مناسب برای بکارگیری کابنان بوده که مجموعه ای از تکنیک در زمینه محصول و فرآیندهای تولیدی است. ایجاد این زمینه، امکان پیاده سازی سیستم کابنان را تضمین می نماید.

این مجموعه تکنیک ها شامل طراحی سیستم تولیدی، تمرکز بر روی موارد مرتبط با بازاریابی، فروش، طراحی محصول، مهندسی فرآیند، مهندسی کیفیت، چیدمان کارخانه، و مدیریت تولید بوده، تا اجرای JIT را تسهیل نماید.

سومین و مهمترین دیدگاه یا سطح، فلسفه تولیدی JIT می باشد که پایه و مبنای طراحی، آماده سازی و اجرای سیستم تولیدی JIT مجموعه ای از استراتژهایی اساسی تولیدی می باشد که هنگامی که بکار بسته می شوند پایه سیستم JIT را شکل داده و بکارگیری سیستم کابنان را تسهیل می نمایند.

اهداف رویکرد JIT :

رویکرد JIT در بردارنده تعهد مداوم در دستیابی به کمال در کلیه مراحل طراحی و عملیاتی سیستم های تولیدی است.

JIT می کوشد تا سیستم تولیدی بگونه ای فعالیت کند که محصولا 100% سالم و کاملا اثر بخش تولید کند.

همانطور که قبلا هم آمد بهترین تعریف برای سیستم JIT همان تولید اقلام مورد نیاز، با کیفیت مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز است

فهرست:

بخش اول اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT 1

1-1 مقدمه 2

2-1 رویکردها و نگرش ها به JIT 3

3-1 اهداف رویکرد JIT 5

1-3-1 ضایعات صفر 5

2-3-1 موجودی صفر 7

3-3-1 زمان Set up یا آماده سازی صفر 7

4-3-1 زمان پیشبرد صفر 10

5-3-1 جابجایی صفر 12

4-1 عناصر کلیدی رویکرد JIT 13

1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضای بازار 14

2-4-1 تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا 15

3-4-1 رابطه با تامین کنندگان در محیط JIT 20

بخش دوم اشنایی باسیستم مورد مطالعه (شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور (رافکو) (وضع موجود) 23

1-2 مقدمه 24

2-2 معرفی شرکت 24

3-2 واحد های اصلی شرکت (چارت سازمانی) 24

4-2 برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت) 26

5-2 خط تولید فعلی شرکت 29

6-2 سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت 43

بخش سوم تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT 52

1-3 مقدمه 53

2-3 تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT 53

1-2-3 تکنیک های برنامه ریزی تولید 55

الف -1-2-3 تطابق ماهانه 56

ب -1-2-3 تطابق روزانه 61

2-2-3 تکنیک های ساده سازی فرآیند ساخت و کاهش زمان های پیشبرد 63

الف-2-2-3 کاهش زمان صف 67

ب-2-2-3 بچ یا دسته های کوچک تولیدی و انتقالی 68

3-2-3 تعادل خط 71

4-2-3 کنترل خودکار سطح تولید 73

5-2-3 استانداردهای عملیاتی 74

6-2-3 همکاری دو جانبه 78

7-2-3 کاهش زمان حمل و نقل 78

8-2-3 کاهش زمان آماده سازی (Set up)

9-2-3 رویکرد JIT به زمان انجام فرآیند 79

10-2-3 استفاده از منابع تولیدی 84

الف-10-2-3 نیروی کار انعطاف پذیر 85

ب -10-2-3 تجهیزات انعطاف پذیر 85

11-2-3 طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ 86

بخش چهارم طراحی سیستم کانبان شرکت مورد (شرکت رافکو) 88

1-4 مقدمه 89

2-4 سیستم کانبان 89

3-4 سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید 90

5-4 انواع کارت های کانبان 95

1-5-4 کانبان برداشت 96

2-5-4 کانبان تولید 96

6-4 جریان کارت های کانبان 101

7-4 جریان کارت های کانبان در خط تولید (شرکت مورد مطالعه) 106

8-4 جریان کارت ها کانبان در یک ایستگاه کاری 112

9-4 عملکرد کانبان 119

10-4 ارتباط با فروشندگان توسط سیستم کانبان 122

11-4 کانبان به عنوان یک تکنیک بهبود کیفیت 123

بخش پنجم خرید وتحویل بهنگام 124

1-5 خرید به هنگام 125

2-5 تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام 125

3-5 انتخاب عرضه کننده 131

1-3-5 منافع مشتری 131

2-3-5 منافع عرضه کننده 132

4-5 معیار و انتخاب عرضه کنندگان 134

5-5 تحویل به هنگام 142

1-5-5 بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل 143

2-5-5 بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع 148

6 منابع