اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تعیین تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان

مقاله مدیریت، این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ارائه شده است (1392). نتایج بررسی نشان دهنده تایید تمام فرضیه های تحقیق می باشد این امر بیانگر آن است که استقرار مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان تاثیر دارد.

دسته بندی: مدیریت » مدیریت دانش

  • مدیریت دانش
  • تعالی سازمانی کارکنان

این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ارائه شده است (1392).

هدف: تعیین تاثیر استقرار مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی

جامعه آماری: کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

روش آماری مورد استفاده: تی تست تک نمونه ای و پیرسون

نتایج: نتایج نشان دهنده تایید تمام فرضیه های تحقیق می باشد این امر بیانگر آن است که استقرار مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی تاثیر دارد.